اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه

تصاویر بعد از اجرا :

اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه
اجرای روف گاردن پروژه مسکونی قیطریه

تصاویر حین اجرا :

تصاویر قبل از اجرا :