طراحی و اجرای نما توسط گروه معماری بنیستا

طراحی سه بعدی نما ساختمان مسکونی بوستان
طراحی سه بعدی نما ساختمان مسکونی بوستان
اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران – گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
تقسیم پا ستون و ابزارهای طراحی شده به قطعات کوچکتر و مونتاژ آن در زمان اجرا کمک شایانی در پایین آوردن میزان سنگ مصرفی کرده و در عین حال با حذف قسمت های غیر ضروری با عث سبک سازی در نما می شود.
اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران – گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران – گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران – گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا