طراحی نما مورد تایید شهرداری منطقه 1 تهران – توسط گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
طراحی نما مورد تایید شهرداری منطقه 1 تهران – توسط گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا