طراحی لابی ورودی ساختمان
طراحی سقف و کابینت آشپزخانه
طراحی سقف و دیوار سالن پذیرایی

طراحی داخلی ساختمان مسکونی بوستان 6 پاسداران توسط گروه معماری بنیستا

طراحی سقف و دیوار اتاق خواب مستر

طراحی داخلی ساختمان مسکونی بوستان 6 پاسداران توسط گروه معماری بنیستا

طراحی داخلی ساختمان مسکونی بوستان 6 پاسداران توسط گروه معماری بنیستا

طراحی داخلی ساختمان مسکونی بوستان 6 پاسداران توسط گروه معماری بنیستا