فضای نشیمن – TV Room – مساحت کل واحد 290 متر مربع
طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
طراحی سقف و کابینت آشپزخانه
طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
اتاق نشیمن – TV Room
طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
اتاق خواب مستر
طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
نشیمن اختصاصی اتاق خواب مستر
طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
فضای ورودی – Entrance
طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا
طراحی سقف و کابینت آشپزخانه
طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری بنیستا
طراحی سقف آشپزخانه
طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری بنیستا
طراحی اتاق خواب مستر
طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری بنیستا
طراحی سقف و دیوار سالن پذیرایی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری بنیستا
ورودی به سالن پذیرایی