طراحی داخلی واحد مسکونی فرمانیه به منظور بازسازی :