طرح پیشنهادی اول:

 

نمای روف گاردن مجتمع نارسیس
نمای روف گاردن مجتمع نارسیس
نمای روف گاردن مجتمع نارسیس
نمای روف گاردن مجتمع نارسیس
نمای روف گاردن مجتمع نارسیس
نمای روف گاردن مجتمع نارسیس

طرح پیشنهادی دوم:

 

طراحی روف گاردن مجتمع تجاری-نارسیس
نمای داخلی روف گاردن مجتمع نارسیس
نمای داخلی روف گاردن مجتمع نارسیس
نمای داخلی روف گاردن مجتمع نارسیس
نمای داخلی روف گاردن مجتمع نارسیس
نمای داخلی روف گاردن مجتمع نارسیس
نمای داخلی روف گاردن نارسیس
نمای داخلی روف گاردن نارسیس
نمای داخلی روف گاردن نارسیس
نمای داخلی روف گاردن نارسیس
نمای داخلی روف گاردن نارسیس
نمای داخلی روف گاردن نارسیس

نمای داخلی روف گاردن مجتمع نارسیس
نمای داخلی روف گاردن مجتمع نارسیس