طراحی لابی پروژه مسکونی رسپینا فرمانیه

طرح پیشنهادی دوم :