طرخ پیشنهادی اول:

طرح پیشنهادی دوم:

طرح تایید شده توسط کارفرما: