طراحی نما کلاسیک – منزل شخصی در کرمان

طرح ساده سازی شده به درخواست کارفرما :