طراحی نما مدرن ساختمان مسکونی پاسداران – طرح پیشنهادی دوم