طراحی نما کلاسیک پروژه مسکونی کاشانک

طرح پیشنهادی دوم :