طراحی کابینت کلاسیک

به جهت ایجاد یک ارتباط میان طراحی کابینت و طراحی داخلی واحد های مسکونی امپریال کلیه ابزار ها به سبک معماری این ساختمان طراحی شده است و تحت نظارت گروه معماری بنیستا اجرا و نصب گردیده.

طراحی کابینت آشپزخانه توسط گروه معماری بنیستا
طراحی کابینت آشپزخانه توسط گروه معماری بنیستا
طراحی کابینت آشپزخانه توسط گروه معماری بنیستا
طراحی کابینت آشپزخانه توسط گروه معماری بنیستا
طراحی کابینت آشپزخانه توسط گروه معماری بنیستا
طراحی کابینت آشپزخانه توسط گروه معماری بنیستا

طراحی کابینت آشپزخانه توسط گروه معماری بنیستا

طراحی کابینت آشپزخانه توسط گروه معماری بنیستا

طراحی کابینت آشپزخانه توسط گروه معماری بنیستا

طراحی کابینت آشپزخانه توسط گروه معماری بنیستا

طراحی کابینت آشپزخانه توسط گروه معماری بنیستا

طراحی کابینت آشپزخانه توسط گروه معماری بنیستا

طراحی کابینت آشپزخانه توسط گروه معماری بنیستا

استفاده از پریزهای ماژولار برق به جای پریز های سنتی