تصاویری از طراحی تا اجرا استخر ساختمان مسکونی امپریال

از طراحی تا اجرا :

طرح کلاسیک سقف استخر - طراحی و نور پردازی - استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران طراحی توسط گروه معماری بنیستا
طرح کلاسیک سقف استخر – طراحی و نور پردازی
استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران
استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران
استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران
نمای کلی از محوطه استخر
استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران
نمای ورودی و آبنما
استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران
استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران
استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران
تصویری از پلان استخر و طراحی کف
استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران
نمایی از محوطه و میز بار
استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران
آرماتور بندی دیواره ها و کف استخر و جکوزی
استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران
زیر سازی استخر و جکوزی قبل از کاشی کاری
استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران
شیب بندی کف استخر قبل از کاشی کاری
استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران
سیمان کاری سقف استخر

استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

سیمان کاری سقف استخر

استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران
اتمام سیمان کاری سقف و اجرای دقیق طرح کلاسیک سقف مطابق با نقشه
استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران
تصاویری از استخر پروژه پاسداران پس از اتمام عملیات اجرایی

استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

تصویر استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران پس از اجرا
تصویر استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران پس از اجرا
تصویر استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران پس از اجرا
تصویر استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران پس از اجرا
تصویر استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران پس از اجرا
تصویر استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران پس از اجرا
تصویر استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران پس از اجرا
تصویر استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران پس از اجرا
تصویر استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران پس از اجرا
تصویر استخر ساختمان مسکونی امپریال پاسداران پس از اجرا