• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی و اجرای سردر کلاسیک پروژه مسکونی امپریال

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای حمیدرضا نبید

• موقعیت پروژه : تهران ،پاسداران

• مساحت : 3150متر مربع

• اتمام پروژه : تیر 1395

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا