23
ژانویه

دانشگاه اوهلون ،یک مرکز تحقیقاتی صفر انرژی

 محوطه ی دانشگاهی فرمونت کالج اهلون ،بخش مهمی  از سیستم آموزش عالی به عنوان یک مرکز تحقیقاتی در منطقه خلیج کالیفرنیا می باشد.

ادامه مطلب