• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی پروژه تجاری فروشگاه کفش و لوازم ورزشی

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای حمیدرضا نبید

• موقعیت پروژه : کیش

• مساحت : 1000 متر مربع

• اتمام پروژه : درحال بررسی

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

طراحی اول:


طراحی دوم:


طرح تایید شده توسط کارفرما: