10
مارس

طراحی نمایشگاه MCH ، بزرگترین مرکز نمایشگاه دانمارک

آژانس شهری و معماران آرهوس یک پشنهاد کلی مبنی بر گسترش نمایشگاه (MCH) در هرنینگ (بزرگترین مرکز نمایشگاهی دانمارک) را ارائه نموده اند. طبق اظهارات معماران، هدف اصلی ایجاد...

ادامه مطلب