09
مه

مرکز نمایشگاهی گراس مارکت با عملکرد تاتر و پارکینگ

مرکز نمایشگاهی گراس مارکت یک نمایشگاه دایره ای شکل آلومینیومی است که می تواند تدارکات لازم را، برای یک تئاتر موقت 8077 نفری ساخته شده در ساختمان گراس مارکت هامبورگ...

ادامه مطلب