طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects
22
فوریه

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی در شبه جزیره گرینویچ

این مرکز در ورودی شبه جزیره گرینویچ قرار دارد و بزرگترین شبکه ی مسکونی حرارتی جدید در اروپا می باشد ، که در مصرف 20000 تن کربن به صورت...

ادامه مطلب